10 LET TRAJAJOČE NEKAZNOVANOSTI ZA IZRAELSKO PRIKLJUČITEV IN APARTHEIDSKO POLITIKO ČAS JE ZA PRAVIČNOST IN ODGOVORNOST

IZJAVA EVROPSKE KOORDINACIJE ODBOROV IN ZDRUŽENJ ZA PALESTINO (ECCP) OB 10. OBLETNICI SVETOVALNEGA MNENJA MEDDRŽAVNEGA SODIŠČA:

10 LET TRAJAJOČE NEKAZNOVANOSTI ZA IZRAELSKO PRIKLJUČITEV IN APARTHEIDSKO POLITIKO

ČAS JE ZA PRAVIČNOST IN ODGOVORNOST

9. julija 2004 je Meddržavno sodišče izdalo svetovalno mnenje z naslovom Pravne posledice gradnje zidu na zasedenem palestinskem ozemlju, v katerem zapisalo, da je »gradnja zidu, ki ga gradi Izrael, okupacijska sila, na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom in njegovo okolico, in z njim povezan režim v nasprotju z mednarodnim pravom«.

Sodišče je zavrnilo trditve Izraela, da je zid zgolj začasna »varnostna prepreka« in ugotovilo, da »gradnja zidu in z njim povezan režim ustvarjata ‘fait accompli’, ki lahko postane trajen«, pri čemer je opozorilo, da lahko pomeni »de facto priključitev«. Sodišče je dodalo, da gradnja zidu »močno omejuje Palestincem izvajanje pravice do samoodločbe, zaradi česar predstavlja kršitev obveznosti Izraela, da spoštuje to pravico«, ki je zaščitena z Ustanovno listino Organizacije združenih narodov.

Sodišče je nadalje ugotovilo, da »gradnja zidu vodi v uničenje ali zaseg lastnine pod pogoji, ki so neskladni z zahtevami 46. in 52. člena Haaške konvencije« o spoštovanju zakonov in običajev vojne na kopnem iz leta 1907 in »53. člena četrte Ženevske konvencije« o zaščiti civilnih oseb v času vojne iz leta 1949. Prav tako zid predstavlja različne kršitve Splošne deklaracije človekovih pravic in resnejše kršitve obveznih norm mednarodnega običajnega prava.

Resolucija Generalne skupščine OZN ES-10/15, ki je bila sprejeta 20. julija 2004 in ki »priznava svetovalno mnenje Meddržavnega sodišča z dne 9. julija 2004« ter »zahteva, da Izrael, okupacijska sila, izpolni svoje pravne obveznosti, kot je navedeno v svetovalnem mnenju«, potrjuje odločitev Sodišča, da je Izrael zavezan k temu, da konča vse kršitve mednarodnega prava; da preneha z gradnjo zidu na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom in njegovo okolico; da takoj odstrani vse do sedaj zgrajene strukture in da odpravi ali za neveljavne označi vse pravne in ureditvene akte, povezane s to situacijo«. Prav tako mora Izrael »plačati odškodnino za vso škodo, ki je bila povzročena zaradi gradnje zidu na zasedenem palestinskem ozemlju, vključno z Vzhodnim Jeruzalemom in njegovo okolico«.

Meddržavno sodišče je prav tako zapisalo, da so »vse države zavezane, da ne prepoznajo nezakonite situacije, ki je posledica gradnje zidu, da ne nudijo pomoči ali podpore pri vzdrževanju te situacije, da sodelujejo pri odpravi domnevnih kršitev in da zagotovijo povračilo škode …«. Prav tako je Meddržavno sodišče odločilo, da so »države podpisnice Ženevske konvencije dolžne sprejeti ukrepe, s katerimi zagotavljajo spoštovanje Konvencije …«.

9. julija 2014, po desetletju krivic in nekaznovanosti, zid, naselbine in z njimi povezan režim rastejo z grozljivo hitrostjo, kar se kaže v de facto priključevanju čedalje več palestinskega ozemlja, ropanju naravnih virov in prisilnem preseljevanju palestinskega prebivalstva, vključno z zasedenim Vzhodnim Jeruzalemom in njegovo okolico. Apartheidski zid je ključen element ekspanzivne politike Izraela in omejuje palestinsko prebivalstvo na (čedalje manjše) izolirane enklave, kar je podobno bantustanom, v katerih so bili prisiljeni živeti nebelci v času apartheida v Južnoafriški republiki.

Evropski uniji in njenim državam članicam je v nasprotju z njihovimi obveznostmi, navedenimi v odločitvi Meddržavnega sodišča, spodletelo pri izvajanju dovoljšnega pritiska na Izrael, naj preneha z gradnjo zidu, prav tako države članice niso sprejele nobenih učinkovitih ukrepov, s katerimi bi prisilile Izrael, da prevzame odgovornost za resne kršitve mednarodnega prava. Evropska unija namesto izvajanja smernic EU za spoštovanje mednarodnega prava in sprejetja učinkovitih ukrepov ali sankcij še naprej sodeluje z Izraelom. Poleg tega številna evropska podjetja, kot so G4S, Elbit, Veolia, Alstom in druga, neposredno sodelujejo pri gradnji in/ali vzdrževanju zidu in/ali naselbin, izmed katerih dobivajo nekatera celo evropska sredstva.

Po desetih letih, ki jih je v zadnjem času zaznamovalo izraelsko ogrožanje več kot 20 let trajajočih neuspešnih ‘pogajanj’, je čas za pravičnost in odgovornost!

Ob 10. obletnici objave svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča ECCP poziva Evropsko unijo in njene države članice, da:

  • uveljavijo takojšnjo in celovito izvajanje svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča, v skladu s svojimi pravnimi obveznostmi, ki jim narekujejo, da sprejmejo učinkovite ukrepe za izvajanje pritiska na Izrael, naj odpravi nezakonito stanje, ki ga ustvarja zid in z njim povezan režim;
  • izvajajo EU politiko nepriznavanja zidu in naselbin, vključno s tistimi v Vzhodnem Jeruzalemu in njegovi okolici, in zagotovijo izključitev vseh izraelskih entitet, ki sodelujejo z naselbinami ali pa imajo tam sedež oziroma sodelujejo pri gradnji in/ali vzdrževanju zidu in z njim povezanega režima, s financiranjem, posojili in naložbami EU;
  • evropskim podjetjem učinkovito preprečijo ustvarjanje dobička z gradnjo in/ali vzdrževanjem zidu in/ali naselbin in z njimi povezanega režima in v povezavi s tem nemudoma objavijo smernice;
  • zaustavijo pridružitveni sporazum z Izraelom na podlagi 2. in 79. člena in v skladu s politiko EU, sklicujoč se na spoštovanje mednarodnega prava.

ECCP podpira poziv sedmih palestinskih koalicij civilne družbe in 22 organizacij, da naj »julij postane mesec proti apartheidskemu zidu« in poziva evropsko civilno družbo, vključno z nevladnimi organizacijami, organizacijami za človekove pravice, sindikati, podjetji in posamezniki, da:

  • izvajajo pritisk na vlade, da spoštujejo zakonske obveznosti;
  • podprejo in razširijo globalno kampanjo BDS za pravičnost kot orodja za terjanje skladnosti z odločitvijo Meddržavnega sodišča, za podpiranje pravic Palestincev in poraz izraelskega apartheida, kolonializma in okupacije.