Brief aan de minister(s) van buitenlandse zaken betreffende een waarschuwing aan bedrijven in verband met problemen in relatie tot handeldrijven met de illegale Israëlische kolonies.

 

Geachte heer Minister,

Europese privébedrijven dragen bij tot mensenrechtenschendingen die gerelateerd zijn aan de illegale Israëlische kolonies, onder meer door het leveren van uitrusting die wordt gebruikt bij de afbraak van huizen en door betrokken te zijn bij de constructie en het beheer van infrastructuur voor de Israëlische kolonies.

Gevolg gevend aan de bezorgdheid die werd geopperd door talrijke Europese en andere parlementairen, de civiele maatschappij en duizenden Europese burgers, hebben sinds kort een toenemend aantal regeringen en bedrijven gezegd dat ze geen handel zullen drijven met Israëlische firma’s die werkzaam zijn in de illegale Israëlische kolonies.

  • De Duitse minister van transport heeft aan Deutsche Bahn geschreven om zich te verzetten tegen hun betrokkenheid bij een Israëlisch treinproject dat de bezette Westelijke Jordaanoever in twee snijdt. Deutsche Bahn heeft zijn betrokkenheid bij het project kort daarna beëindigd.1
  • Het in Nederland gevestigde technologiebedrijf Royal Haskoning heeft aangekondigd dat het besloten heeft, zich terug te trekken uit een project van behandeling van afvalwater in het bezette Oost-Jeruzalem.
  • Het Nederlandse waterbedrijf Vitens, de grootste leverancier van drinkwater in Nederland, heeft zijn relatie beëindigd met Israëls nationale bedrijf Mekorot, dat de illegale Israëlische kolonies in de bezette Palestijnse gebieden en gemeenschappen in Israël van water voorziet.
  • de Roemeense regering heeft aangekondigd dat ze ermee zal ophouden, werknemers in de bouw naar Israël te sturen, als Israël zich niet ertoe verbindt, dat ze niet op de Westelijke Jordaanoever zullen werken.
  • PGGM, de grootste Nederlandse beheerder van pensioenfondsen, heeft beslist, al zijn investeringen terug te trekken uit de vijf grootste Israëlische banken, omdat die filialen hebben op de Westelijke Jordaanoever en/of betrokken zijn bij de financiering van bouwwerken in de kolonies.
  • De Zweedse Nordea Bank, de grootste bank in Scandinavië, heeft beslist om de bank Hapoalim op een zwarte lijst te plaatsen, omwille van haar betrokkenheid bij het financieren van de bouw van kolonies.
  • Het Noorse ministerie van Financiën heeft de Israëlische firma’s Africa Israel Investments en Danya Cebus uitgesloten van zijn pensioenfonds Government Pension Fund Global, één van ‘s werelds grootste fondsen. Het ministerie van Financiën heeft op 1 november 2013 een aanbeveling ontvangen van de Raad voor ethische kwesties, om de twee firma’s uit te sluiten “omwille van hun bijdrage tot ernstige schendingen van individuele rechten in oorlog of conflict door de constructie van kolonies in Oost-Jeruzalem”.2

Gevolg gevend aan de bezorgdheid van organisaties uit de civiele maatschappij heeft de Britse regering een gids uitgegeven over de betrokkenheid van industriëlen bij de illegale Israëlische kolonies, waarin burgers worden gewaarschuwd tegen het drijven van handel met individuen of entiteiten in de Israëlische kolonies.3

We schrijven u om u ertoe aan te zetten, dringend actie te ondernemen om u ervan te verzekeren, dat de (Belgische,… – land invullen) regering een waarschuwing voor industriëlen zal verspreiden over de problemen en de risico’s die zijn verbonden aan het zaken doen met de illegale Israëlische kolonies en eraan gerelateerde activiteiten in de bezette Palestijnse gebieden, Oost-Jeruzalem incluis.

Activiteiten gerelateerd aan de Israëlische kolonies overtreden essentiële regels van het internationaal humanitair recht en kunnen zelfs geassimileerd worden aan oorlogsmisdaden onder het statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, dat door (België – land invullen) geratificeerd is (of dat door … werd ondertekend; ter info: België heeft geratificeerd – n.v.de vertaler)

In maart 2013 heeft de Mensenrechtenraad van de VN het rapport aangenomen van de Onafhankelijke onderzoekscommissie over de illegale Israëlische kolonies. Tot de conclusie gekomen dat bedrijven “de bouw en de groei van de kolonies hebben mogelijk gemaakt, vergemakkelijkt en voordeel eruit gehaald hebben”4, heeft de missie de regeringen ertoe aangezet, “passende maatregelen te treffen” om ervoor te zorgen, dat bedrijven niet bijdragen tot mensenrechtenschendingen gerelateerd aan de illegale kolonies.

De Leidende principes van de VN over ondernemen en mensenrechten dringen bij de staten erop aan, voor de nodige informatie te zorgen om ondernemingen te helpen om te vermijden dat ze bijdragen tot schendingen van mensenrechten voortvloeiend uit een conflict en voor “adequate hulp” te zorgen “voor commerciële ondernemingen om het verhoogde risico van schendingen” in conflictgebieden “te evalueren en passend op te treden”5

De Europese Dienst voor Externe Actie heeft ook verklaard, dat “de EU van mening is, dat de Leidende principes over ondernemen in hun totaliteit moeten worden toegepast, en roept de Europese ondernemingen op, de Leidende principes in alle omstandigheden te implementeren, inclusief in Israël en bezet Palestijns gebied”.6

We zijn erg ermee begaan, dat de betrokkenheid van (Belgische – naam land invullen) commerciële bedrijven bij de instandhouding van de illegale situatie niet alleen ertoe zal leiden, dat Israël zijn illegale praktijken ongestraft zal voortzetten, maar het zou (België – naam land invullen) zelf medeplichtig maken bij de Israëlische schendingen van internationaal recht!

(België – naam land invullen) is wettelijk verplicht, geen steun of erkenning te verlenen aan de Israëlische schendingen van internationaal recht.

Daarom verzoeken we u dringend, alstublieft actie te ondernemen om het internationaal recht te beschermen en u te verzetten tegen Israëls schendingen van de Palestijnse mensenrechten, door de publicatie van een waarschuwing aan industriëlen over de problemen en risico’s die gerelateerd zij aan commerciële betrekkingen met de illegale Israëlische kolonies.

 

 

Met de meeste hoogachting,

 

_____________