Ondervraag uw kandidaten voor de Europese Verkiezingen over de betrekkingen tussen de EU en Israël

Ondervraag uw kandidaten voor de Europese Verkiezingen over de betrekkingen tussen de EU en Israël. Spreek uw kandidaten aan tijdens de Europese Verkiezingen en werk mee aan het verzamelen van informatie die medestanders van Palestina helpt hun stem te bepalen.

Het is erg belangrijk om lokale, regionale en nationale politici voortdurend te blijven aanspreken op hun standpunt over de betrekkingen van de EU met Israël. Vooral voorafgaand aan verkiezingen kan het effect hebben om vragen over de EU-Israëlische betrekkingen te stellen aan de kandidaten en partijen.

Het is altijd goed om uw kandidaten te ondervragen over de EU-Israëlische betrekkingen maar de aanloop tot de verkiezingen is een erg goede gelegenheid omdat dan meer aandacht wordt besteed aan het beleid, de intenties en de beloften van politici en hun partijen.

Hoe gaat u te werk:

1.Zoek uit wie uw kandidaten zijn voor het Europees parlement en stuur ze de vragenlijst op per e-mail, post of allebei.

2.Laat ons weten als u antwoord krijgt, zodat we het publiek op de hoogte kunnen brengen. We willen de resultaten plaatsen op onze website.

Europese verkiezingen 2014 – Vragenlijst

De EU – een belangrijke speler bij het oplossen van het Israëlisch-Palestijns conflict

Hoewel 2013 gemarkeerd werd door de herleving van het Israëlisch-Palestijnse vredesproces onder auspiciën van de Verenigde Staten, bleef de toestand in Israël/Palestina verslechteren.

Tussen maart en november 2013, kondigde de Israëlische regering de bouw aan van 8.943 nieuwe huizen in illegale Israëlische nederzettingen. In hetzelfde jaar waren er meer dan 399 aanvallen door kolonisten op Palestijnen. De leefomstandigheden van de bevolking in de Gazastrook verslechterden aanzienlijk. De mensenrechten worden ook bedreigd in Israël zelf: het door de Israëlische regering aangekondigde Prawer Plan (momenteel opgeschort) zal als het doorgaat 30.000 – 40.000 bedoeïenen verdrijven die momenteel in de Negevwoestijn wonen.

1. Illegale Israëlische nederzettingen

Al jaren herhaalt de Europese Unie verbale veroordelingen van illegale Israëlische nederzettingen en mensenrechtenschendingen door Israël. Tot nu toe werden die woorden niet gevolgd door daden. In juli 2013 heeft de Europese Unie een eerste stap gezet naar het uitsluiten van nederzettingen van projecten van de EU door het verstrekken van richtlijnen die moeten voorkomen dat Israëlische projecten in illegale nederzettingen onderzoekssubsidies ontvangen en dat instellingen die werken vanuit illegale nederzettingen deelnemen aan financiële instrumenten zoals leningen.

De EU moet nu verder gaan in haar toezegging om de mensenrechten in Israël en Palestina te respecteren en illegale Israëlische nederzettingen uit te sluiten van haar samenwerking met Israël.

De EU moet alle middelen inzetten om Europese bedrijven (inclusief importeurs) te weerhouden van het onderhouden van banden met illegale Israëlische nederzettingen.

In juni 2013 heeft de Europese Dienst voor Extern Optreden ook verklaard dat “De EU gelooft dat de Leidende Beginselen voor zaken en mensenrechten wereldwijd toegepast moeten worden en roept Europese bedrijven op de Leidende Beginselen over toe te passen, inclusief in Israël en bezet Palestijns gebied.”

Nederland en Groot-Brittannië hebben al geadviseerd tegen het doen van zaken met illegale Israëlische nederzettingen. De EU moet nog verder gaan en de regelgeving verbeteren, met onder meer controles en effectieve sancties. De EU kan ook beperkende maatregelen aannemen om de import van producten uit de nederzettingen te verbieden.

2. De vernietiging van door de EU gefinancierde infrastructuur

Infrastructuur die gefinancierd is door de Europese Unie en de lidstaten daarvan, wordt regelmatig vernietigd door de Israëlische strijdkrachten. Deze vernietiging wordt bijgehouden, geëvalueerd en systematisch veroordeeld door de EU.

In haar antwoord op een schriftelijke vraag uit het parlement stelde het hoofd buitenland van de EU Catherine Ashton dat de totale kosten van de vernietiging van door de EU gefinancierde projecten in de periode 2001-2009 49.14 miljoen euro bedraagt.

3. Gazastrook

De Israëlische autoriteiten blijven een illegale blokkade opleggen aan Gaza die invloed heeft op elk onderdeel van het dagelijks leven in de Gazastrook. Het voortdurende beleg van de Gazastrook heeft, samen met de al veel langer durende en vrijwel volledige blokkade, de Palestijnse economie in Gaza geruïneerd, de meerderheid van de bevolking onder de armoedegrens geduwd en de hoop van de jeugd vernietigd.

Israël is ondertekenaar van de Vierde Geneefse Conventie van 1949. De Vierde Geneefse Conventie over bezetting is van toepassing in Gaza aangezien Israël nog steeds de controle uitoefent over het luchtruim, de territoriale wateren en de landsgrenzen van Gaza, maar ook over de elektriciteits-, en watervoorziening, riolering en telecommunicatie en het bevolkingsregister. Bezettingsmachten zijn verplicht te zorgen voor de veiligheid en het welzijn van de burgerbevolking in door hen bestuurde gebieden. De voortdurende Israëlische blokkade van de Gazastrook, een maatregel die de bevolking voedsel, brandstof en andere levensbenodigdheden onthoudt, is een vorm van collectieve bestraffing die strijdig is met artikel 33 van de Vierde Geneefse Conventie.

4. Israëlische vernietiging van Palestijnse huizen en gedwongen verdrijving

Sinds 1967 heeft Israël meer dan 28.000 Palestijnse huizen, bedrijfspanden, veestallen en andere gebouwen vernietigd die van essentieel belang waren voor het leven en het levensonderhoud in de Bezette Palestijnse Gebieden (BPG). De sloop van huizen en gedwongen uitzettingen horen bij de meest verwerpelijke Israëlische praktijken in de BPG – hoewel ze ook nog steeds op grote schaal worden toegepast binnen Israël zelf. In 2013 heeft Israël 663 Palestijnse gebouwen gesloopt, waarbij meer dan 1100 Palestijnen dakloos werden. De EU levert regelmatig kritiek op de voortdurende Israëlische sloop van Palestijnse huizen en de aanhoudende bouw van nederzettingen zoals te zien is in het ENP Voortgangsrapport uitgebracht door de Europese Commissie.

Op alle bovengenoemde terreinen kunnen leden van het Europees Parlement een rol spelen: ze kunnen EU-beleid t.o.v. Israël vormgeven om respect voor het internationaal recht af te dwingen door het beleid van de EU en haar lidstaten te veranderen.

Leden van het EP moeten hun toezegging om te werken aan een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict herbevestigen en uitbreiden.

De European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) roept alle kandidaten voor het EP op een kritische blik te werpen op de Europees-Israëlische betrekkingen, de vernietiging van door de EU gefinancierde infrastructuur en de voortdurende blokkade van Gaza.

VRAGEN:

1. Steunt u als lid van het EP maatregelen tot uitsluiting van illegale Israëlische nederzettingen van de EU betrekkingen met Israël?

Ja

Nee

Weet ik niet

2. Steunt u een campagne om goederen uit Israëlische nederzettingen voorbij de Groene Lijn uit te sluiten van export naar de EU?

Ja

Nee

Weet ik niet

3. Zult u ervoor zorgen dat de EU de conditionaliteitsclausule die respect voor de mensenrechten moet garanderen volledig toepast op alle toekomstige en huidige overeenkomsten tussen de EU en Israël?

Ja

Nee

Weet ik niet

4. Zult u zich verzetten tegen Israëlische schendingen van mensenrechten en internationaal humanitair recht, en het Palestijnse recht op zelfbeschikking steunen?

Ja

Nee

Weet ik niet

5. Overige opmerkingen: ……………………….