Stå upp för internationell rätt! Rösta på Palestina!

Kandidat till EU-parlamentet? 2024 är din chans att visa ditt engagemang för internationell rätt, mänskliga rättigheter och alla oss medborgare genom att skriva under löftet “Stå upp för internationell rätt, rösta för Palestina!”

Genom att underteckna löftet åtar du dig att under din mandatperiod verka för att internationell rätt, relevanta FN-resolutioner och ICJ:s beslut respekteras, och därmed agera enligt vad miljontals EU-medborgare har krävt. Nu är det dags att vi blir hörda – och ännu viktigare, att skydda alla de palestinier som befinner sig i allvarlig fara.

Stå upp för internationell rätt! Rösta på Palestina!

UNDERTECKNA LÖFTET:

`Som en del av mina åtaganden för mänskliga rättigheter och för en rättvis och varaktig fred baserad på internationell rätt, lovar jag, om jag väljs till ledamot av Europaparlamentet, att:

– kräva ett permanent och fullständigt slut på det pågående kriget mot och belägringen av befolkningen i Gaza, att de israeliska styrkorna dras tillbaka och att återuppbyggnaden kommer igång; samt motsätta mig all form av tvångsförflyttning av den palestinska befolkningen;

– uppmana till ett slut på Israels ockupation och kolonisering av det ockuperade palestinska området; 

– stödja och uppmana till ett stopp för EU:s handel med Israels illegala bosättningar i Palestina;

– kräva att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs, mot bakgrund av Israels kränkning av avtalets artikel 2 genom kriget mot Gaza, samt att all handel med militär utrustning och allt militärt samarbete med Israel suspenderas så länge Israel kränker mänskliga rättigheter och internationell rätt;

– verka för att främja det palestinska folkets rättigheter, inklusive rätten till självbestämmande, och att FN-resolutioner som rör det palestinska folkets rättigheter genomdrivs;

– arbeta för EU:s efterlevnad av principen om icke-erkännande av Israels illegala annektering av ockuperade östra Jerusalem, och förhindra tvångsförflyttning av palestinier;

– stödja yttrandefriheten och motsätta mig att kritik av staten Israels politik gentemot palestinierna sammanblandas med antisemitism, samt skydda palestiniernas digitala rättigheter;

– stödja finansiering till UNRWA och avvisa försök att införa särskilda villkor för finansiering till det palestinska civilsamhället;

– arbeta för att få ett slut på Israels straffrihet och stödja Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen.`

Skriv på löftet

Observera att underskrifter i första hand är öppna för kandidater till Europaparlamentet. Det är också möjligt för nuvarande ledamöter i Europaparlamentet och deras politiska partier att skriva under.

They signed the pledge:

they signed the pledge…